فایل های دسته بندی زبانهای خارجی - صفحه 3

ویدیوی آموزشی متن "It's Saturday" درس 1 کتاب first friends 3

فیلم تدریس "It's Saturday. : امروز شنبه است" صفحه 6 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی شعر روزهای هفته (weekdays) درس 1 کتاب first friends 3

فیلم تدریس شعر "weekdays" صفحه 4 و 5 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی جمله سازی و سوالات درس 1 کتاب first friends 3

فیلم تدریس جمله سازی درباره روزهای هفته(What day is it? Is it Saturday?) صفحات 5 و 4 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی مکالمه روزهای هفته درس 1 کتاب first friends 3

فیلم تدریس مکالمه صفحات 4 و 5 (weekday) از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی مکالمه درس 1 کتاب first friends 3

فیلم تدریس مکالمه صفحات 4 و 5 (greeting) از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی لغات درس 1 کتاب first friends 3

فیلم تدریس کلمات (روزهای هفته) صفحه 4 و 5 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی حروف x و y و z همراه با مثال درس 10 کتاب first friends 2

فیلم تدریس Xx و Yy و Zz همراه با مثال، صفحه 63 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "Is it my turn?" درس 10 کتاب first friends 2

فیلم تدریس "Is it my turn? : آیا نوبت منه؟" صفحه 62 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی شعر تولدت مبارک درس 10 کتاب first friends 2

فیلم تدریس شعر "happy birthday" صفحه 61 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی شعر happy birthday درس 10 کتاب first friends 2

فیلم تدریس شعر "تولدت مبارک : happy birthday" صفحه 60 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی مکالمه درس 10 کتاب first friends 2

فیلم تدریس مکالمه صفحات 58 و 59 (my party) از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی جمله سازی و نکات درس 10 کتاب first friends 2

فیلم تدریس جمله سازی (I like ..../ I don't like ....) صفحات 58 و 59 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی