فایل های دسته بندی زبانهای خارجی - صفحه 4

ویدیوی آموزشی لغات درس 10 کتاب first friends 2

فیلم تدریس کلمات (my party) صفحه 58 و 59 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی حروف u و v و w همراه با مثال درس 9 کتاب first friends 2

فیلم تدریس Uu و Vv و Ww همراه با مثال، صفحه 57 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "I love you" درس 9 کتاب first friends 2

فیلم تدریس "I love you : دوستت دارم" صفحه 56 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "This is my family" درس 9 کتاب first friends 2

فیلم تدریس "This is my family : این خانواده من است" صفحه 55 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی شعر family درس 9 کتاب first friends 2

فیلم تدریس شعر "خانواده: family" صفحه 54 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی مکالمه خانواده درس 9 کتاب first friends 2

فیلم تدریس مکالمه صفحات 52 و 53 (خانواده:family) از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی جمله سازی و نکات درس 9 کتاب first friends 2

فیلم تدریس جمله سازی و نکات (she is ... / he is ....) صفحات 52 و 53 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی لغات درس 9 (خانواده) کتاب first friends 2

فیلم تدریس کلمات خانواده (family) صفحات 52 و 53 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی حروف R و S و T همراه با مثال درس 8 کتاب first friends 2

فیلم تدریس Rr و Ss و Tt همراه با مثال، صفحه 51 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "Not so loud please" درس 8 کتاب first friends 2

فیلم تدریس "Not so loud please. Sorry dad." صفحه 50 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "I have ten fingers" درس 8 کتاب first friends 2

فیلم تدریس "I have ten fingers : من ده تا انگشت دست دارم" صفحه 49 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی شعر اعضای بدن درس 8 کتاب first friends 2

فیلم تدریس شعر صفحه 48 (body parts) از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی